Teyding: Raadsleden akkoord met bestemmingsplan Koudenhoorn

07-06-2012 15:33

WARMOND, 7 juni 2012 – Ondanks forse kritiek van verschillende insprekers is de commissie Ruimte dinsdagavond vrijwel unaniem akkoord gegaan met het nieuwe bestemmingsplan voor het Warmondse recreatie-eiland Koudenhoorn. De kritiek kwam van omwonenden en de vereniging Betrokken Teylingers. Die voelen zich door wethouder Kees van Velzen met een kluitje in het riet gestuurd.

Voor de herinrichting van Koudenhoorn, waar al een start mee is gemaakt, is een uitgebreid inspraaktraject gevolgd. Maar volgens dhr. Oosterhout, die namens de bewoners langs De Leede insprak, is dat traject gevoerd met een onbetrouwbare partner: de wethouder. Veel afspraken die in het inspraaktraject zijn gemaakt, zijn niet terug te vinden in het nieuwe bestemmingsplan. Zo wordt de historische scheepswerf veel groter dan de betrokkenen in het inspraaktraject is voorgehouden.

Riet
Ook de mogelijkheden voor horeca op het eiland worden in het bestemmingsplan groter dan eerder afgesproken, zo hield Remco van der Horst de commissieleden voor. Een ander pijnpunt is dat een deel van het riet moet wijken voor zeilvereniging de Balgerij. De insprekers plaatsten ook vraagtekens bij de exploitatie van de horeca en de scheepswerf. Daar zijn geen berekeningen voor gemaakt.

Streep
De reden dat de commissie zich dinsdagavond over een nieuw bestemmingsplan moest buigen is dat de Raad van State begin dit jaar een streep heeft gehaald door het plandeel Koudenhoorn inclusief de Balgerij van het vorige ontwerp-bestemmingsplan. Het hoogste bestuurlijke rechtsorgaan vond dat er teveel onduidelijkheden waren over het verlenen van de ontheffing (door het Ministerie) in het kader van de Flora- en Faunawet voor de Noordse woelmuis. Daarnaast was de Raad van mening dat het plan niet berust op een deugdelijke motivering en niet zorgvuldig is voorbereid. De Vereniging Betrokken Teylingers en anderen werden daarbij in het gelijk gesteld.

Ezelsfiguur
Voorzitter Hans Goudsmit van de betrokken Teylingers wees de commissieleden erop dat de gemeente zich nu voor de tweede keer aan dezelfde steen dreigt te stoten. De vereniging zal ook dit bestemmingsplan weer aanvechten. Volgens Goudsmit moet het doel van de herinrichting van Koudenhoorn niet het versterken van de dagrecreatie zijn, maar het beschermen van de natuur. “Laat de wethouder niet opnieuw een ezelsfiguur slaan”, zo probeerde de voorzitter van de Betrokken Teylingers de commissie op andere gedachten te brengen.

Indruk
Op de commissieleden maakten alle protesten weinig indruk. De wethouder beloofde dat er eerst naar de exploitatie zou worden gekeken, voordat begonnen zou worden met de bouw van de horeca en de scheepswerf. Van onbetrouwbaarheid was volgens Van Velzen geen sprake en de natuurwaarden zullen op Koudenhoorn volledig tot hun recht komen.

Akkoord
De commissieleden waren wel verontrust dat de communicatie naar de belanghebbenden weer fout was gelopen, maar uiteindelijk ging vrijwel de hele commissie Ruimte akkoord met het bestemmingsplan. Alleen de PvdA wil nog bedenktijd tot de komende raadsvergadering.