Nota van beantwoording zienswijzen ontwerpbestemmingsplan "Koudenhoorn, Warmond

gemeente TEYLINGEN
Nota van beantwoording zienswijzen ontwerpbestemmingsplan "Koudenhoorn, Warmond

Afdeling Ruimte 25 april 2012

 

1. INLEIDING


Het ontwerpbestemmingsplan en de ingediende zienswijzen
Het ontwerpbestemmingsplan Koudenhoorn, Warmond, heeft met de daarbij behorende stukken, overeenkomstig de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht) vanaf 23 februari 2012 tot en met 4 april 2012 ter inzage gelegen. Binnen deze termijn kon een ieder zijn/haar zienswijze schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Er zijn 6 schriftelijke zienswijzen ontvangen. De ingebrachte zienswijzen zijn binnen de ter inzage termijn ontvangen en worden aangemerkt als ontvankelijk.


De zienswijzen en de vaststelling van het bestemmingsplan
De zienswijzen zijn in deze nota samengevat en voorzien van een reactie. Aan het einde van iedere zienswijze wordt geconcludeerd of de ingebrachte zienswijze leidt tot een aanpassing van het bestemmingsplan. Het gemeentebestuur legt het ontwerpbestemmingsplan met een beantwoording van de zienswijzen voor aan de gemeenteraad met de bedoeling om het bestemmingsplan (met de voorgestelde wijzigingen) vast te stellen.


Mogelijkheid van beroep tegen het bestemmingsplan
Het vastgestelde bestemmingsplan wordt vervolgens ter inzage gelegd waarbij degene die een zienswijze bij de gemeente heeft ingebracht desgewenst ook beroep kan instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Tegen de wijzigingen bij vaststelling van het bestemmingsplan kan een ieder beroep instellen.
Personen die aantoonbaar kunnen maken dat ze niet in staat zijn geweest op het ontwerpbestemmingsplan een zienswijze in te brengen, kunnen alsnog beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State. Dit kan echter alleen in uitzonderlijke situaties.


Anonimisering
Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens is het niet toegestaan de persoonsgegevens (NAW-gegevens) van natuurlijke personen te verwerken zonder bijvoorbeeld een wettelijke grondslag, dringende noodzaak of toestemming van de betreffende personen. In deze nota van beantwoording worden indieners van zienswijzen daarom niet met name genoemd, met uitzondering van de gegevens van rechtspersonen en de overlegpartners van de gemeente.

Natuurgebied in gevaar.

Geen commentaar gevonden.

Nieuw bericht