Milieu aspecten

Indieners 1 en 4


1.1
Geluid kan zeer ver over water dragen. Er dient te worden onderzocht in hoeverre dit overlast oplevert voor omwonenden.


Reactie
Het aspect geluid is onderzocht. Bij de horecafunctie op Koudenhoorn gaat het maximaal om activiteiten uit categorie 2 van de VNG - publicatie Bedrijven en milieuzonering. Voor dergelijke activiteiten geldt een richtafstand van 30 meter ten opzichte van een rustige woonwijk. Er wordt ruimschoots aan deze richtafstand voldaan. In de VNG - publicatie wordt geen onderscheid gemaakt tussen verschillende typen ondergrond bij de overdracht van geluid. Bovendien geldt ook nog dat er tussen de horeca en de woningen aan de Leede geluiddempende effecten zijn van bijvoorbeeld bos. Daarnaast zal het horecabedrijf gebonden zijn aan voorschriften uit het Activiteitenbesluit. Naast het feit dat er zeer ruime afstand is van geluidgevoelige bestemmingen en dat eventuele overdracht van geluid over water daardoor niet aan de orde is, ontstaat hierdoor een extra beschermende werking op de omgeving.
Het is om deze redenen niet te verwachten dat er sprake zal zijn van onaanvaardbare geluidhinder als gevolg van de activiteiten die mogelijk worden gemaakt op Koudenhoorn.


Conclusie: De zienswijzen van indieners 1 en 4 geven geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan.