Natuur

Indieners 1,3,5 en 6


1.1
De natuur is kaderstellend voor herinrichting van Koudenhoorn en niet de recreatieplannen van de gemeente.

Reactie
Met de te nemen mitigerende maatregelen wordt meer dan voldaan aan de eisen ten aanzien van natuurwaarden. De natuurwaarden zijn gewaarborgd en
leidend in de plannen.

 

1.2
De omschrijving bij de bestemming Natuur laat toe dat er gebouwen voor beheer worden neergezet. Dit is niet nodig; er moet geen enkele vorm van
bebouwing worden toegestaan.
Reactie
Uitgangspunt is hier een 'nee, tenzij' - benadering. De noodzaak moet door de in de planregels opgenomen afwijkingsbevoegdheid immers blijken in een aparte afweging. Ook vanuit de extensieve recreatieve functie vindt de gemeente het belangrijk de natuur te beschermen; ook als dit later zou betekenen dat een klein gebouw ten behoeve van beheer toch noodzakelijk is;

 

1.3

Er moet geen dagrecreatie in de bestemming Natuur worden toegestaan.

Reactie
Het gaat hier om een zodanig gespecificeerde vorm van dagrecreatie (extensief) dat het toegestane gebruik ondergeschikt is aan de ter plaatse aanwezige
natuur
.

 

1.4
Er geldt een wettelijke onderzoeksplicht ten aanzien van de aanwezige rode lijstsoorten. Het Ministeriële besluit dat een ontheffing niet noodzakelijk is, klopt
niet.
Reactie
De ligplaatsenlocatie voorde Balgerij met de daarbij behorende bouwwerkzaamheden zijn voorgelegd aan het ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie (EL&I). Zij kan ontheffing verlenen voor het bouwen van voorzieningen in gebieden waar de zogenaamde rode lijstsoorten voorkomen. Het Ministerie heeft besloten de ontheffingsaanvraag van de gemeente Teylingen af te wijzen, omdat ontheffing niet nodig is. De gemeente ziet geen aanleiding om ervan uit te gaan dat het Ministeriële besluit onjuist is. Er zijn hiervoor immers geen argumenten opgegeven, noch bekend bij de gemeente.

 

1.5

Er ontbreekt een natuurtoets voor verwijdering van riet bij de Balgerij.
Reactie
De ligplaatsenlocatie voor de Balgerij is wel degelijk meegenomen in het onderzoek. In het besluit van het ministerie EL&I wordt de locatie nog specifiek
benoemd.

 

1.6
In de regeling voor aanlegactiviteiten met omgevingsvergunning wordt aangegeven dat er geen sprake mag zijn van een onevenredige aantasting van natuuren landschapswaarden. Er mag helemaal geen aantasting van de aanwezige natuur- en landschapswaarden worden toegestaan.
Reactie
Met deze voorwaarde wordt juist geregeld dat bij werken t.b.v. de toegankelijkheid van het natuurgebied altijd stil wordt gestaan bij de natuur- en landschapswaarden. Het schrappen van deze voorwaarde zou betekenen dat niet alleen werkzaamheden voor toegankelijkheid, maar ook voor onderhoud niet moeten worden toegestaan.


Conclusie: zienswijzen van indieners 1 en 4 geven geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan.


Indiener 2
2.1
De natuur is kaderstellend voor herinrichting van Koudenhoorn voor zowel het natuur- als recreatiegedeelte.
Reactie
Met de te nemen mitigerende maatregelen wordt meer dan voldaan aan de eisen ten aanzien van natuurwaarden. De natuurwaarden zijn gewaarborgd en
leidend in de plannen.

 

2.2
De Noordse Woelmuis is aanwezig op de locatie van de Balgerij en is afhankelijk van het aanwezige riet als geheel. De Balgerij is op deze locatie dus ongewenst. Er geldt bovendien een wettelijke onderzoeksplicht ten aanzien van aanwezige rode lijstsoorten. Het Ministeriële besluit dat een ontheffing niet noodzakelijk is, klopt niet.
Reactie
De ligplaatsenlocatie voor de Balgerij met de daarbij behorende bouwwerkzaamheden zijn voorgelegd aan het ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie (EL&I). Zij kan ontheffing verlenen voor het bouwen van voorzieningen in gebieden waar de zogenaamde rode lijstsoorten voorkomen. Het Ministerie heeft besloten de ontheffingsaanvraag van de gemeente Teylingen af te wijzen, omdat ontheffing niet nodig is. De gemeente ziet geen aanleiding om ervan uit te gaan dat het Ministeriële besluit onjuist is. Er zijn hiervoor immers geen argumenten opgegeven, noch bekend bij de gemeente.

 

2.3
Binnen de bestemming Natuur kunnen gebouwen worden gerealiseerd voor beheer. Dit is niet nodig en hiervoor is voldoende ruimte in andere delen.
Reactie
Uitgangspunt is hier een 'nee, tenzij' - benadering. De noodzaak moet door de opgenomen afwijkingsbevoegdheid immers blijken in een aparte afweging. Ook vanuit de extensieve recreatieve functie vindt de gemeente het belangrijk de natuur te beschermen; ook als dit later zou betekenen dat een klein gebouw ten behoeve van beheer toch noodzakelijk is.
 

Conclusie: De zienswijze van indiener 2 geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan.
 

Indiener 3

3.1
De verplaatsing van de aanlegsteiger voor de scouting naar de vissteiger aan de Joppezijde is vanuit praktisch oogpunt niet zinvol en doet afbreuk aan de
aanwezige natuurwaarden. Als de huidige plannen toch worden doorgezet, dienen er maatregelen getroffen te worden die misbruik van het waardevolle gebied
uitsluiten.
Reactie
Op verzoek van de scouting en in overeenstemming met de visvereniging is gedurende het uitwerken van het definitieve ontwerp voor de herinrichting van Koudenhoorn de wijziging van de steiger doorgevoerd. De gemeente concludeert hieruit dat de behoefte er is en de betreffende partijen akkoord zijn met deze wijziging. De (water)inham nabij het stiltegebied wordt enkel toegankelijk gemaakt voor de boten van de scouting. Overig vaarverkeer wordt niet toegestaan. Hiervoor zal de inham middels bebording en een fysieke afsluiting enkel toegang bieden voor scoutingboten.

 

Conclusie: zienswijze van indiener 3 geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan.

 

Indiener 5

4.1
Er geldt een wettelijke onderzoeksplicht ten aanzien van de aanwezige rode lijstsoorten. Het Ministeriële besluit dat een ontheffing niet noodzakelijk is, klopt niet.

Reactie
De ligplaatsenlocatie voor de Balgerij met de daarbij behorende bouwwerkzaamheden zijn voorgelegd aan het ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie (EL&I). Zij kan ontheffing verlenen voor het bouwen van voorzieningen in gebieden waar de zogenaamde rode lijstsoorten voorkomen. Het Ministerie heeft besloten de ontheffingsaanvraag van de gemeente Teylingen af te wijzen, omdat ontheffing niet nodig is. De gemeente ziet geen aanleiding om ervan uit te gaan dat het Ministeriële besluit onjuist is. Er zijn hiervoor immers geen argumenten opgegeven, noch bekend bij de gemeente.


4,2
De Balgerij is ingetekend in een deel waar nu een natuurlijke rietkraag aanwezig is. Hier is de aanwezigheid van Noordse woelmuizen vastgesteld. Er ontbreekt
een natuurtoets voor dit onderdeel.
Reactie
De ligplaatsenlocatie voor de Balgerij is wel degelijk meegenomen in het onderzoek. In het besluit van het ministerie EL&I wordt de locatie nog specifiek
benoemd.

Conclusie zienswijze van indiener 5 geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan.

 

Indiener 6
5.1
Het plan moet in de eerste plaats gericht zijn op beheer van de bestaande situatie en in de tweede plaats gericht op het mogelijk maken van
enkele ontwikkelingen.
Reactie
Met de te nemen mitigerende maatregelen wordt meer dan voldaan aan de eisen ten aanzien van natuurwaarden. De natuurwaarden zijn gewaarborgd en
leidend in de plannen.


5.2
Er vindt wel een ontwikkeling plaats binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). In het water dat deel uitmaakt van dit natuurgebied wordt een vissteiger voor minder validen veranderd in een aanlegplaats voor de scouting. Er mag dan in de betreffende inham gevaren worden, in tegenstelling tot de oude situatie. De afsluiting van de waterpartij moet voorbij dit punt goed worden geregeld. De ervaring leert dat een invaarverbod zonder daadwerkelijke afsluiting bij gebrek aan handhaving niet waterdicht is.
Reactie
De (water)inham nabij het stiltegebied wordt enkel toegankelijk gemaakt voor de boten van de scouting. Overig vaarverkeer wordt niet toegestaan.
Hiervoor zal de inham middels bebording en een fysieke afsluiting enkel toegang bieden voor scoutingboten.

 

Conclusie zienswijze van indiener 5 geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan.