Algemeen

Indieners 1, 2, 4, 5 en 6

Doelstelling van de herinrichting is niet conform die van het inspraakoverleg

Reactie
De gemeente erkent dat het standpunt van de betrokkenen ten aanzien van de elementen rust, ruimte en natuur eerder kenbaar is gemaakt. In de notulen van de participatiebijeenkomst (bijeenkomst 2) op 15 december 2010 is aangegeven dat de toenmalige 'Koudenhoorn - coalitie' in het verslag van 24 november (participatiebijeenkomst 1) de uitspraak Rust, ruimte en natuur mist. In het vervolgproces is de uitspraak echter niet meer ter sprake geweest, waardoor deze niet verder is opgenomen in de eerder afgestemde afsprakenlijst en projectomschrijving van het herinrichtingsplan. Gedurende de participatiebijeenkomsten zijn de drie doelstellingen regelmatig ter sprake gekomen aan de hand van de verschillende thema's. De uiteindelijk geformuleerde doelstelling neemt niet weg dat rust, ruimte en natuur wel zijn verwerkt in het plan. Voorbeelden zijn het opnemen van meer riet, afspraken over de horecafunctie en het clusteren van functies onder één dak.
 

Conclusie: zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan.