Bos

Indieners 1, 2 en 4

1.1
Voet- en fietspaden zijn geen bos; hiervoor moet een aparte definitie worden gehanteerd en deze moeten worden ingetekend in de plankaart.
Reactie
De aanleg van verharding is inherent aan het toegankelijk maken van bos, wat ook de bedoeling is. Het is niet nodig om deze verharding aan te duiden op de plankaart/verbeelding, omdat de exacte ligging zo nog nader bepaald kan worden. Wel zijn voet- en fietspaden mogelijk via de bestemmingsregels. In de bestemming Bos geldt bovendien de verplichting voor een omgevingsvergunning voor dergelijke aanlegactiviteiten.

 

Conclusie: De zienswijzen van indieners 1, 2 en 4 geven geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan.


Indiener 6
2.1
In de opsomming in paragraaf 2.2.2 van de plantoelichting ontbreekt het bos, terwijl de oppervlakte aan bos in het noordelijk deelgebied relatief groot is.
Reactie
Er zal een tekstuele aanpassing worden gedaan in de betreffende paragraaf; bos zal worden toegevoegd.

2.2
Er ontbreekt een stukje bos op de plankaart dat zich vlak na de brug rechts bevindt.
Reactie
Het betreffende stukje bos is relatief klein, maar er zijn ook geen plannen voor nieuwe ontwikkelingen op deze plek. Er kan daarom de bestemming Bos aan
worden toegekend.


Conclusie: De zienswijze van indiener 6 geeft aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan.