Parkeren en verkeer

Indiener 1

1.1
Het onderdeel parkeren gaat uit van een overloopterrein dat er nog niet is en er wellicht ook nooit zal komen. De huidige bestemming kan dus niet worden gerealiseerd.
Reactie
Het overloopterrein wordt genoemd als mogelijke oplossing voor de langere termijn en heeft niet alleen betrekking op Koudenhoorn. Er wordt na dit stuk tekst ook met een berekening inzichtelijk gemaakt dat er extra parkeerplaatsen nodig zijn en dat deze worden opgevangen bij de realisatie van de herinrichting van de gemeentehaven.

 

1.2
Toegankelijkheid voor hulpverleningsvoertuigen op Koudenhoorn is niet noodzakelijk; er is al een hulpverleningsboot beschikbaar.
Reactie
De veiligheid op het eiland is uiteraard nog beter gewaarborgd als het eiland wel toegankelijk is voor hulpverleningsvoertuigen.


1.3
Er zal ook worden geparkeerd op het eiland, omdat deze toegankelijk wordt voor hulpverleningsvoertuigen en dus voor auto's.
Reactie
Het feit dat het eiland toegankelijk wordt voor hulpverleningsvoertuigen staat los van toegankelijkheid voor overig (gemotoriseerd) verkeer. De nieuwe brug wordt voorzien van een obstakel, zodat parkeren en autoverkeer (met uitzondering van bevoorrading voor o.a. de kinderboerderij) onmogelijk worden gemaakt. In de bestemmingsomschrijving van Cultuur en ontspanning is het woord parkeervoorzieningen opgenomen, maar het gaat dan om stalling van bijvoorbeeld werktuigen en niet om personenauto's. De tekst wordt hier ter verduidelijking op aangepast.


Conclusie zienswijze van indiener 1 geeft aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan.


Indiener 4
2.1
Er ontbreekt een verkeer- en vervoerplan, waardoor het bestemmingsplan niet aan de wettelijke vereisten voldoet. verwezen wordt naar hoofdstuk 4.7 van de plantoelichting. Daarin is het aspect verkeer en parkeren beschouwd en gemotiveerd waarom dit geen belemmering vormt voor het bestemmingsplan.


2.2
Onderdeel parkeren gaat uit van een overloopterrein dat er nog niet is en er wellicht ook nooit zal komen. De huidige bestemming kan dus niet worden gerealiseerd vanwege de verwachte pieken bij dagrecreatie, zeker bij mooi weer.
Reactie
Het overloopterrein wordt genoemd als mogelijke oplossing voor de langere termijn en heeft niet alleen betrekking op Koudenhoorn. Er wordt na dit stuk tekst ook met een berekening inzichtelijk gemaakt dat er extra parkeerplaatsen nodig zijn en dat deze worden opgevangen bij de realisatie van de herinrichting van de gemeentehaven.


2.3
Toegankelijkheid hulpverleningsvoertuigen niet noodzakelijk; er is al een hulpverleningsboot aanwezig.
Reactie
De veiligheid op het eiland is uiteraard nog beter gewaarborgd als het eiland wel toegankelijk is voor hulpverleningsvoertuigen.


2.4
Er zal ook worden geparkeerd op het eiland, omdat deze toegankelijk wordt voor hulpverleningsvoertuigen en dus voor auto's.
Reactie
Het feit dat het eiland toegankelijk wordt voor hulpverleningsvoertuigen staat los van toegankelijkheid voor overig (gemotoriseerd) verkeer. De nieuwe brug wordt voorzien van een obstakel, zodat parkeren en autoverkeer (met uitzondering van bevoorrading voor o.a. de kinderboerderij) onmogelijk worden gemaakt. In de bestemmingsomschrijving van Cultuur en ontspanning is het woord parkeervoorzieningen opgenomen, maar het gaat dan om stalling van bijvoorbeeld werktuigen en niet om personenauto's. De tekst zal hier ter verduidelijking op worden aangepast.


Conclusie zienswijze van indiener 4 geeft aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan.


Indiener 5
3.1
Er wordt uitgegaan van een overloopterrein voor parkeren dat er nog niet is. Voordat de betreffende nieuwe functies gerealiseerd kunnen worden, moet dit overloopterrein eerst gerealiseerd zijn.
Reactie
Het overloopterrein wordt genoemd als mogelijke oplossing voor de langere termijn en heeft niet alleen betrekking op Koudenhoorn. Er wordt na dit stuk tekst ook met een berekening inzichtelijk gemaakt dat er extra parkeerplaatsen nodig zijn en dat deze worden opgevangen bij de realisatie van de herinrichting van de gemeentehaven.


Conclusie zienswijze van indiener 5 geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan.