Bouwregels

Indieners 1 en 4

1.1
Het bouwvlak is veel te ruim.
Reactie
Het is bij deze opmerking niet duidelijk of het gaat om een specifieke bestemming of om een opmerking in het algemeen. De bouwvlakken zijn de vlakken met dikke belijning, zoals de paarden-, geitenstal en het paviljoen en zijn juist niet ruim gedefinieerd. Binnen de bestemmingen wordt juist verwezen naar een bouwvlak op de verbeelding waarbinnen gebouwen mogen komen te staan. Waar geen bouwvlakken zijn ingetekend, worden dus ook geen gebouwen toegestaan. Daarnaast zijn bouwvlakken zoals bij het paviljoen soms ruimer ingetekend. Dit betekent niet dat het bouwwerk net zo groot als het bouwvlak mag worden. Hiervoor zijn in het bestemmingsplan maximale oppervlaktematen opgenomen.

1.2
Het paviljoen en de werf zijn te hoog.
Reactie
In overleg met de participanten is gekozen voor deze hoogtematen.

1.3
Reclamezuilen zijn uit den boze.
Reactie
Reclamezuilen worden alleen nader gespecificeerd als voorbeeld van bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijnde binnen de bestemmingen
Cultuur en ontspanning en Gemengd. Binnen deze bestemming is immers al sprake van bebouwing.

1.4
Er dienen geen overschrijdingen van bouwgrenzen mogelijk te zijn.
Reactie
Het gaat hier om zeer beperkte overschrijdingen die bovendien onder voorwaarden worden toegestaan. Deze mate van flexibiliteit zal in geen enkel opzicht de
waarden van het eiland aantasten.


Conclusie
De zienswijzen van indieners 1 en 4 geven geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan.

 

Indiener 2
2.1
Het bouwvlak voor het paviljoen is te ruim gedefinieerd en komt niet overeen met het door de raad vastgestelde convenant.
Reactie
Exacte locaties voor de bouwwerken op het eiland zijn nog niet zeker en daarom is er een groter bouwvlak ingetekend. Dit betekent niet dat het bouwwerk net zo groot als het bouwvlak mag worden. Hiervoor zijn in het bestemmingsplan maximale oppervlaktematen opgenomen. De gemeente is niet bekend met een door de raad goedgekeurd convenant omtrent de regels voor een bouwvlak.


Conclusie: De zienswijze van indiener 2 geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan.

Indiener 3
3.1
De in de regels opgenomen maximale 5 m2 voor hobbykassen is krap. Een maatvoering van 2,50 m bij 2,50 m is meer gangbaar voor de kleinste hobbykassen. Indiener verzoekt een maatvoering van minimaal 6,25 m2 op te nemen.
Reactie
Gezien het kleine verschil in omvang en het feit dat een hobbykas van 6,25 m2 een gangbare maat is, zal deze oppervlakte mogelijk worden gemaakt.

 

3.2
De verwachting is dat veel plastic tomatenkasjes worden vervangen door mooie hobbykassen. Voor het plaatsen van een vaste hobbykas is een omgevingsvergunning nodig. Gezien het aantal tuinen (128) en de omvang van de ingrepen, wil de vereniging op termijn met de gemeente in gesprek voor het sluiten van een raamovereenkomst voor een collectieve omgevingsvergunning op alle 128 tuinen. Verzocht wordt de regels zodanig op te stellen dat deze een dergelijke raamovereenkomst niet in de weg kunnen zitten.
Reactie
Op verzoek van de indiener wordt de maximale oppervlaktemaat van hobbykassen verruimd. Een aanvraag omgevingsvergunning wordt getoetst aan de regels zoals bekend uit het ontwerpbestemmingsplan, inclusief deze aanpassing. De indiener heeft verder geen andere opmerkingen of vragen over de planregels en de verbeelding. De gemeente gaat er daarom van uit dat de regels voldoende op maat zijn.


Conclusie: De zienswijze van indiener 3 geeft aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan.