Specificeren Riet

Indieners 1 en 4
1.1
Riet moet worden gescheiden van de recreatiebestemming.
Reactie
De functie van riet is onder te brengen onder zowel de natuur- als de recreatieve functie. Om dit te verduidelijken, zal het riet worden opgenomen in de bestemmingsomschrijving van de bestemming Recreatie. Het is niet nodig om dit aan te duiden op de plankaart/verbeelding. Voor zover het bescherming betreft, is deze gewaarborgd met de geldende flora- en faunawetgeving.
 

Conclusie zienswijzen van indieners 1 en 4 geven aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan.

 

Indiener 3
2.1
De rietvelden zijn bepalend voor het karakter en de natuur van Koudenhoorn. Riet hoort daarom als specifieke bestemming te worden opgenomen in het
bestemmingsplan.
Reactie
De functie van riet is onder te brengen onder zowel de natuur- als de recreatieve functie. Om dit te verduidelijken, zal het riet worden opgenomen in de bestemmingsomschrijving van de bestemming Recreatie. Het is niet nodig om dit aan te duiden op de plankaart/verbeelding. Voor zover het bescherming betreft, is deze gewaarborgd met de geldende flora- en faunawetgeving.


2.2
Het bestaande rietperceel ten noorden van het hondenlosloopgebied en de drie nieuwe rietvelden worden niet aangeduid op de plankaart.
Reactie
De digitale verbeelding, zoals op de website te vinden, is leidend. Het is zoals blijkt uit de beantwoording van het vorige punt inderdaad niet de bedoeling om de rietvelden aan te duiden op zowel de plankaart als de verbeelding. Op geen van beide kaarten is er ook een bestemmingsplantechnische aanduiding toegekend aan het riet. De reden dat de rietvelden wel op de analoge plankaart worden aangegeven, heeft te maken met de basiskaart die is gebruikt; een technische aangelegenheid. Ten behoeve van de duidelijkheid worden de rietvelden uit de analoge plankaart verwijderd.


Conclusie zienswijze van indiener 3 geeft aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan.

 

Indiener 5
3.1
Het ontwerpbestemmingsplan wijkt af van het definitief ontwerp voor herinrichting van Koudenhoorn, omdat volgens de plankaart/verbeelding alle rietkragen op het noordelijk deel van het eiland vallen onder de bestemming Recreatie zonder specifieke (beschermende) aanduiding. De gedetailleerde tekening van het definitief ontwerp moet gekoppeld worden aan de uitwerking in het bestemmingsplan.
Reactie
De functie van riet is onder te brengen onder zowel de natuur- als de recreatieve functie. Om dit te verduidelijken, zal het riet worden opgenomen in de bestemmingsomschrijving van de bestemming Recreatie. Het is niet nodig om dit aan te duiden op de plankaart/verbeelding. Voor zover het bescherming betreft, is deze gewaarborgd met de geldende flora- en faunawetgeving.
De tekening van het definitief ontwerp legt vast welke functies waar op het eiland komen te liggen. Op de plankaart/verbeelding is dit overgenomen middels bestemmingsvlakken, bouwvlakken en specifieke aanduidingen. In combinatie met de planregels is dit een goede, zo gedetailleerd mogelijke vertaling van het definitief ontwerp.

 

Conclusie zienswijze van indiener 5 geeft aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan.


Indiener 6
4.1
Het riet is van groot belang voor de natuur in de omgeving, maar komt onvoldoende terug in het bestemmingsplan. Er is geen specifieke bestemming
opgenomen voor riet. Voor een gedeelte valt het riet onder de bestemming Recreatie. Deze bestemming is hiervoor niet geschikt. Er moet een passende, meer
gedetailleerde bestemming en/of aanduiding worden opgenomen voor dit riet. In de plantoelichting wordt gezegd dat de ontwikkelingen voldoende concreet
zijn om gedetailleerd vast te leggen in het bestemmingsplan. Dit moet met het oog op het nieuw aan te leggen riet dan ook gebeuren. Op deze manier is het
misleidend.
Reactie
De functie van riet is onder te brengen onder zowel de natuur- als de recreatieve functie. Om dit te verduidelijken -ook met het oog op de gewenste gedetailleerdheid- zal het riet worden opgenomen in de bestemmingsomschrijving van de bestemming Recreatie. Het is niet nodig om dit aan te duiden op de plankaart/verbeelding. Voor zover het bescherming betreft, is deze gewaarborgd met de geldende flora- en faunawetgeving.


4.2
Op de verbeelding die is te benaderen via de website is een groot rietveld in de noordpunt van het eiland gewist. Dit terwijl dit rietveld wel aanwezig is op de
ontwerptekeningen. Daarnaast is van zowel het nieuwe als het bestaande riet, zoals opgenomen in het definitief ontwerp, niets terug te vinden op de
plankaart/verbeelding.

Reactie

De digitale verbeelding, zoals op de website te vinden, is leidend. Het is zoals blijkt uit de beantwoording van het vorige punt inderdaad niet de bedoeling om de rietvelden aan te duiden op zowel de plankaart als de verbeelding. Op geen van beide kaarten is er ook een bestemmingsplantechnische aanduiding toegekend aan het riet. De reden dat de rietvelden wel op de analoge plankaart worden aangegeven, heeft te maken met de basiskaart die is gebruikt; een technische aangelegenheid. Ten behoeve van de duidelijkheid worden de rietvelden uit de analoge plankaart verwijderd.
 

Conclusie zienswijze van indiener 6 geeft aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan.